Glossary

Amortised Costs

Bepaling van de waarde van financial instruments op basis van de initiële waarde plus de gemaakte kosten. Dit is één van de drie methoden om een financial instrument te waarderen onder IFRS 9.

FVOCI

Fair Value through Other Comprehensive Income is 1 van de drie nieuwe methoden om de juiste waarde te bepalen van een financial instrument. In dit geval op basis van zekere inkomsten.

FVPL

Fair Value trough Profit and Loss. Dit betreft één van de drie nieuwe methoden om de juiste waarde te bepalen van een financial instrument. In dit geval wordt gekeken naar de inkomsten en verliezen.

GAAP

Generally Accepted Accounting Principles. Deze Amerikaanse accountancy principes waren tot leidend voor het rapporteren van financiële instellingen in Nederland en België totdat de Europese Unie de verplichting heeft opgelegd om volgens het IFRS te rapporteren.

Hedgen

Het afdekken van financieel risico door gebruik te maken van financiële instrumenten. Bijvoorbeeld door het aankopen van opties of termijncontracten.

IAS®

International Accounting Standards, is de voorloper van het IFRS. Deze regels zijn door het IFRS aangevuld en niet vervangen.

IASB

International Accounting Standards Board, de ontwikkelaars van het IFRS.

IFRS®

International Financial Reporting Standard, wereldwijde gestandaardiseerde accountancy regels die voor transparantie moeten zorgen bij het vergelijken van bedrijven die gevestigd zijn in verschillende landen.

SPPI

Solely Payments of Principle and Interest. Is een term om aan te geven dat een financieel instrument alleen tot doel heeft om rente en aflossing te incasseren. Denk hierbij aan lange-termijn-kredieten.